ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР „УНИВЕРСУМ”, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ”

 1. Общи положения  
 2. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Езиков център „ Универсум” /изпълнител/ и потребителите на услугата „Организиране и провеждане на езикови курсове” /курсисти/, наричана по-долу „услугата”.
 3. Общите условия могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на Езиков център „Универсум”, за което Центърът информира потребителите, като публикува на страницата си, в интернет, изменените Общи условия, в срок, не по-кратък от 30 (тридесет) дни, преди влизането им в сила.
 4. Езиков център „Универсум” осигурява публичност, достъпност и актуалност на Общите условия, на своята интернет страница, с адрес: universum.bg.
 5. Запазване на място и записване на курс в Езиков център „Универсум”
 6. Място в група се запазва, след заплащане на 1/2 от цената на курса и се пази до началото на курса.
 7. Услугата /обучение по съответен езиков курс/ се осигурява от Езиков център „Универсум”, след заплащане от страна на курсиста на пълния размер на цената за провеждане на съответния езиков курс.
 • В случай на разсрочено плащане, курсистът се задължава да заплати 1/2 от цената на съответния курс, преди началото на обучението и остатъка, в срок от 2 седмици, считан от началната дата на курса.
 1. Ако до датата, обявена за начало на курса, не се съберат повече от трима желаещи, Езиков център „Универсум” си запазва правото да отложи започването на курса с максимум три седмици и, ако за този период на „изчакване” не се сформира група с повече от трима души, Езиков център „Универсум” отменя обявения курс и предлага алтернативни варианти за обучение на записалите се вече курсисти (намаляване на общия брой часове с 35%). В случай на несъгласие от страна на курсиста, се връща пълният размер на заплатената сума.

 

ІІІ. Права и задължения на страните по договора за услуга

 1. Езиков център „Универсум” се задължава:
 • Да осигури необходимите условия за нормално и редовно провеждане на семинарните занятия по графика, обявен в интернет-страницата universum.bgили индивидуално уговорен между страните.
 • В случай на непредвидени обстоятелства или обективна невъзможност, Изпълнителят да изпълни това свое задължение /болест, лични проблеми на учител и др./, курсистите следва да бъдат уведомени и броят часове на съответния курс се увеличава с пропуснатите учебни часове, без заплащане.
 • При наличие на основателна причина, Езиков център „Универсум” си запазва правото да прави промени в графика на провеждане на семинарните занятия.
 1. Курсистите редовно присъстват на семинарните занятия.
 • Пропуснат от страна на курсист-участник в групово обучение учебен час се губи.
 • При индивидуално обучение, отмяна на предварително уговорения час може да стане минимум пет часа преди началото на учебния час, в противен случай то се счита за редовно проведено и се заплаща.
 • За да се осигурят максимално добри условия за протичане на учебния процес, курсистите са длъжни своевременно да сигнализират на администрацията на Езиков център „Универсум” за всяка нередност, констатирана от тях.

 

ІV. Такси и Начини на плащане

Таксите, обявени в сайта www.universum.bg, са с ДДС и включват:

 • провеждане на учебните занятия с броя часове, обявени на сайта www.universum.bg ,по график, посочен в предварителната програма на курса;
 • проверка и оценка на текущите и на финалния тестове;
 • еднократно издаване на сертификат, при завършване на нивото.

Таксите се заплащат в брой, в офис на Езиков център „Универсум”, или по банков път:

Банка: „Първа Инвестиционна Банка” АД

IBAN: BG15FINV91501016801095 

BIC CODE: …………

Tитуляр: УНИВЕРСУМ - М ЕООД

В платежното нареждане трябва да се укаже езикът, нивото и датата на курса, за който се прави плащане. Сканирано копие на платежния документ с подпис и печат на банката, трябва да се изпрати на e-mail адрес: office@universum.bg. Езиков център „Универсум” си запазва правото едностранно да прави промени в таксите за следващи курсове, но не и за настоящия.

 

 1. Предсрочно прекратяване

 

 1. Ако изявлението на курсист, за отказ от ползване на услугите на „Езиков център „Универсум”, е направено преди началото на курса, се приспада административна такса в размер на 100 лева, от заплатената от курсиста сума и остатъка се възстановява.
 2. Ако изявлението на курсист, за отказ от ползване на услугите на Езиков център „Универсум”, е направено през първата седмица от началото на курса, платената от курсиста сума се възстановява в размер на 50% от заплатената сума, като се приспада административна такса в размер на 50 лева и стойността на проведените до момента учебни занятия.
 3. Ако вината за прекратяване ползването на услугата доказано е в Изпълнителя, платената от курсиста сума се възстановява в пълен размер, без да се удържа административна такса.
 4. В случай на отказали се курсисти, ако броят на учащите в една група спадне под четири души, Изпълнителят си запазва правото да намали броя на учебните часове на групата. Това става само и единствено със съгласието на всички записали се курсисти за съответната група, в противен случай им се възстановява цялата сума, депозирана за курса. 
  5. Всеки учебен пакет за индивидуално обучение (20,30 или 40 учебни часа) се изчерпва в период от три месеца. Преподавателят не се задължава да просрочва този определен период и да компенсира неизразходвани часове поради причини от личен характер на курсиста. 

Универсум е езиков център, затвърдил във времето позицията си на лидер в обучението на чужди езици. 

Предоставяме на своите потребители най-модерните техники на обучение, отлични ценови условия и гъвкавост на преподаване.

Нашите преподаватели са фокусирани не само върху обучението като цяло, а също така се открояват с индивидуален подход и разбиране.